петак, 25. јун 2010.

SOLOMONOV PEČAT – SIMBOL LJUDSKE DUŠE
Ogrlica "Solomonov pečat" (masa za modelovanje, akril, koža)
Autor: Nadica JanićTrougao je prva geometrijska slika i osnovni prikaz površine. Jednakostraničan trougao je simbol dovršenosti. Trougao okrenut naviše je solaran i simbolizuje život, vatru, toplotu, muški princip, svet duha. Trojstvo je ljubavi, istine i mudrosti. Trougao okrenut naniže označava ženski princip i lunaran je. Simbol je matice, vode, sveta prirode, tela, hladnoće.

Trougao s vrhom nagore i obrnuti trougao koji je odraz prvog je simbol božanske prirode Hrista i njegove ljudske prirode.

Solomonov pečat (Davidova zvezda) - šestokraka zvezda, heksagram sa dva isprepletena trougla, jedan licem na dole, a drugi na gore, simbolizuje ljudsku dušu (anima i animus) i da se svaka istinska analogija može primeniti obrnuto. Jedinstvo je suprotnosti, muškog i ženskog, pozitivnog i negativnog, pri čemu je gornji trougao beo, vatra, a donji crn, voda. Predstavlja hermafrodita, savršenu ravnotežu komlementarnih sila, androgini vid božanstva. To je čovek zagledan u sopstvenu prirodu.

Solomonov pečat je takođe i slika očuvatelja i daje duhu moć nad materijom. Koristi se u ritualima za jačanje psihičkih moći, pročišćenja i prizivanja duhova.


Priredila: Nadica Janić

Literatura:

1
. Aleksandar Milinković – Mali leksikon okultizma
„Plato“, Beograd, 2000.

2. Mario Lampić – Mali rečnik tradicionalnih simbola
„Libretto“, Beograd, 2000.

3. J. Chevalier, A. Gheerbrant – Riječnik simbola
„Romanov“, Banja Luka, 2003.